Ralaijobo

Angano, angano, arira, arira, izaho manoratra ianareo mamaky…

Anarana hafahafa ! Ralay no tena anarany, fa saingy lamaody hono, ny manisy fanampin’anarana ankehitriny, ka mba « hotovonako ny ahy » hoy Ralay ; dia raikitra « Ralaijobo ».

“Jobo » satria satroka jobo, hono, no mba iriny hanaronana ny lohany rehefa lehibe izy.

Iza ary io ? Zazalahy kely any avaratra any, lalana sahabo ho 25 kilaometatra avy eto Antananarivo. Mpamboly sy mpiompy ray aman-dreniny, ka ny fiandrasana omby no mba sekoly nanavanana an-dRalaijobo. Tsy zakany anefa izany hoe “tsy nahita fianarana”, ka dia fanaony ny manangona izao poti-taratasy rehetra hitany izao, dia ireny no andaniany andro eny an-tsaha, any ka noho izy variana mandinika sy manoratra ireo taratasiny ireo, dia mandrakariva no mihinan-javatr’olona ny omby andrasany.

Indray andro, azon’ny tompom-boly izy ka nafatony: “aoka aloha, aza dia afatotra aho” hoy Ralaijobo, “fa ny omby mihinana ny volinareo gadrana”.

- Ise nampitondraka no afatotra, hoy ny tompom-boly, fa ny omby adala, ka inona moa no fantany !

- Ka izy voky aza Rangaha, hoy Ralaijobo, adala sady afa-maina, koa mainka izaho noana; mainka koa anie aho adala raha afa-totrareo; idiran-doza aho raha adala hoatra azy ! Mifona re, Rangahy, fa raha manindroa manintelo aho, dia efa adala tokoa tsy atao imason’olona !

Tsy vanon-ko aiza fa niala maina ny tompom-boly; tany an-tanàna vao niteny mafy ireo ray aman-dreniny izy.

Indray andro, nianatra hira ny tanora; mba tao Ralaijobo; tsy nisy tadidiny anefa izay tonon-kira afa-tsy ilay andalana tokana hoe : “toy ny lisy vao maraina”, satria mitovitovy amin’ny anaran-drainy io ‘Rainilisa no anaran-drainy).

“Dada ô!” hoy izy nony tonga tany an-trano, nianatra hira izahay, ka hoy ny tonony mahafinaritra “Rainilisa nifoha vao maraina”, ka mba mifohaza maraina, ry Dada, fa zara aza vita tonon-kira !

- Rahoviana ise no mba ho hendry, hoy rainy, any an-tsaha mampitondraka, eto an-tanàna hatsikana fotsiny !

- Ho hendry aho, hoy Ralaijobo, fa ividiano soavaly.

- Manisà ary ise arivo, hoy rainy, fa hividianako raha mahay tsara tsy miambakavaka.

-Vitako tsara io, hoy Ralaijobo, fa omeo vola arivo ary aho hanaovako azy eto imasonao.

- Filam-boatsiary ny an’ise hoy rainy, fa andeha ity izy maka kitay haingana hahandroan-kanina.

Lasa Ralaijobo. Didy anefa ny hoe “haigana” ka lasa aloha izy nindrana bisikileta, fa mba hainy io.

“Fa ataon’ise inona” hoy ny tompony

- Ho entiko haka kitay hoy Ralaijobo.

-Tsy azo atao, hoy ny tompony, fa tsy hisy azon’ny bisikileta aleha any am-pakana kitay.

-Lozabe hoy ny fingonongony, sady lasa izy nody.

“Tsy misy azo aleha, hono, r’i Dada, any am-pakana kitay” hoy izy , nony tonga tao- an-trano.

-Tsy misy azo aleha ahoana, hoy ny rainy

- Tsy misy azo aleham-bisikileta

-Aiza ihany re, ry ise, no tany hahendry an’ise io, hot rainy, nidiran-doza fa niteraka adala.

Nahamenatra an-dRalaijobo io hoe “adala” io, ka lasa izy nitady kiraro nikiraroany, dia nanaovany koa ny patalohan-drainy, nisalorany ny palitao, dia lasa izy nitehin-kiho nanatona an-drainy, satria noheveriny fa izay manao ireo, hono, no hendry sy mahay ary ambony.

“Mbola adala ve aho izao, ry Dada?” hoy Ralaijobo. Lokin’ny hehy ny olona, ka noheveriny fa nidoka azy, koa mainka koa izy nidoladola sady nifirahira hoe :”raha tiana ho hendry ny ankizy, hianareo ray aman-dreny no tompon’adidy”.

Nitanondrika rainy, latsaka ny ranomasony; hoy ny teniny tamin’ny vadiny : andeha halatsaka hianatra, Rafotsy, ny ankizy, fa io andry omby lava io ihany angamba no mampanondranondrana ny zanantsika, fa tsy mba toy izay zana-bahoaka.

Notanterahiny ny teniny, nalatsany tao amin’ny sekoly Ralaijobo ary efa hendry izy ankehitriny. Ny anarany aza efa niova, ka tsy Ralaijobo intsony, hono, fa nanjary Ralaivao, satria efa vaovao ny zavatra rehetra.

Angano, angano, arira, arira, izaho mitantara ianareo mamaky

 

×