Ilay hazo mahagaga


Angano, angano, arira, arira,

Nisy  mpivady mahantra, hono, mivelona amin’ny fikapana hazo. Indray  andro anefa raha nanao ny asa fikapana hazo mahazatra azy rangahy no  tojo hazo hafahafa. Niteny sy nitaraina taminy ilay hazo mba tsy  hokapaina. Natahotra izy tamin’ny voalohany ary nandositra. Niverina  moramora ihany anefa izy avy eo niresaka tamin’ilay hazo mahagaga. 

Dia nitsahatra tsy nikapa intsony hono rangahy fa nihaino ity hazo.
- Izaho no mpanjakan’ny ala, ary raha manaiky tsy hikapa ny ala intsony  ianao dia homeko fanomezana mahagaga. Raiso io sahafa mahagaga io fa  omeko anao ary angataho aminy ny sakafonao.

Dia lasa nody, hono,  rangahy nitondra ity sahafa mahagaga ary dia namoaka sakafo tokoa  izany. Dia rafitra nihinana izy mivady. Indray andro ary nilaza tamin’ny  vadiny ravehivavy mba hanamboatra ilay sahafa fa ratsy tarehy loatra  nefa mitondra zava-tsoa. Nentina nohalamaina tany amin’ny mpandrafitra tokoa izany, saingy natakalon’ity farany sahafa  hafa. 
Gaga  sy talanjona anefa izy mivady rehefa tonga tany an-trano fa  tsy nety nihodina intsony ilay sahafa. Ny ampitso vao maraina, hono, rangahy dia nankany an’ala ary nitaraina  tamin’ilay hazo mahagaga dia nomeny ondry indray. Vola indray no  omen’ity ondrilahy ity rehefa ampandihizina. Mbola tsy afa-po indray  anefa ramatoa fa nitady ondrivavy mba ho namany. Tany amin’ny olona efa  mpanan-karena no nalehany, saingy tsy nanaiky ity farany raha tsy  ajanona any ilay ondrilahy. Najanony tokoa ilay ondry ary natakalon’ity  farany indray.
Niverina  tany amin’ilay hazo mahagaga indray rangahy ary  kibay mahagaga  indray no nomena azy. Rehefa tonga tany an-trano anefa ka  nampandihizina dia nivelively azy mivady ity kibay mahagaga ity. Nalemy  vokatr’izany izy mivady ary da niverina mahantra indray. Mahantra  sarotra tiavina, hoy ilay hazo mahagaga.

Angano,angano, arira arira, izaho mitantara, ianareo mamaky...